«ܪܕܘܦܝܐ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

ܕܟܝܬ.
(ܒܪܐ ܦܐܬܐ ܥܡ 'ܪܕܘܦܝܐ (ܐܢܓܠܝܐܝܬ : Persecution) ܐܝܬܘܗ ܓܫܚܬܐ ܕܡܛܟܣܢܘܬܐ ܕܦܪܕܐ ܐܘ ܟܢܘܫܬܐ ܡܢ ܓܢܒܐ ܦܪܕܐ ܐܘ ܟ...')
Tags: Mobile edit Mobile web edit Visual edit
 
(ܕܟܝܬ.)
 
'''ܪܕܘܦܝܐ''' ܗܘ ܓܫܚܐ ܡܛܟܣܢܐ ܕܢܬܥܒܕ ܡܢ ܦܪܨܘܦܐ ܐܘ ܡܢ ܟܢܫܐ ܠܦܪܨܘܦܐ ܐܚܪܢܐ ܐܘ ܠܟܢܫܐ ܐܚܪܢܐ܀
ܪܕܘܦܝܐ ([[ܠܫܢܐ ܐܢܓܠܝܐ|ܐܢܓܠܝܐܝܬ]] : Persecution) ܐܝܬܘܗ ܓܫܚܬܐ ܕܡܛܟܣܢܘܬܐ ܕܦܪܕܐ ܐܘ ܟܢܘܫܬܐ ܡܢ ܓܢܒܐ ܦܪܕܐ ܐܘ ܟܢܘܫܬܐ ܐܚܪܝܬܐ܀
 
{{ܪܬܡܐ|ܪܕ݂ܘܼܦܝܵܐ|ܪ̈ܕ݂ܘܼܦܝܹܐ|ܪܕ݂ܽܘܦ݂ܝܳܐ|ܪܕ݂ܽܘܦ݂ܝܶܐ}}