ܕܟܪܐ

ܕܟܪܐ ܗܘ ܚܕ ܡܢ ܬܪܝܢ ܓܢܣ̈ܐ ܕܚܝܘܬ̈ܐ ܒܗܦܟܐ ܕܢܩܒܬܐ܀

ܣܟܪܐ ܘܪܘܡܚܐ ܕܐܠܗܐ ܪܗܘܡܝܐ ܐܪܝܣ ܐܢܘܢ ܢܝܫܐ ܕܓܢܣܐ ܕܟܪܢܝܐ

ܪܬܡܐEdit

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܕܸܟ݂ܪܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܕܸܟ݂ܪܹ̈ܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܕܶܟ݂ܪܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܕܶܟ݂ܪ̈ܶܐ)

ܐܦ ܚܙܝEdit