ܕܪܓܘܫܬܐ

ܕܪܓܘܫܬܐ ܗܝ ܥܪܣܐ ܙܥܘܪܬܐ ܡܫܬܢܝܢܝܬܐ ܘܡܬܬܙܝܥܢܝܬܐ ܕܡܕܡܟܝܢ ܒܓܘܗ ܝܢܩ̈ܐ܀

ܕܪܓܘܫܬܐ

ܪܬܡܐEdit

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܕܲܪܓܘܼܫܬܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܕܲܪ̈ܓܘܼܫܵܬ݂ܵܐ . ܕܲܪ̈ܓܘܼܫܝܵܬ݂ܵܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܕܰܪܓܽܘܫܬܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܕܰܪ̈ܓܽܘܫܳܬ̥ܳܐ . ܕܰܪ̈ܓܽܘܫܝܳܬ̥ܳܐ)