ܕܪܡܣܘܩ

ܕܪܡܣܘܩ (ܥܪܒܐܝܬ دمشق) ܗܝ ܐܪܫܟܝܬܐ ܕܣܘܪܝܐ. ܡܬܩܪܝܐ ܥܪܒܐܝܬ ܐܠܫܐܡ (الشام) ܘܐܦ ܒܟܘܢܝܗ̇ ܡܕܝܢܬܐ ܕܝܣܡܐ (مدينة الياسمين). ܡܢ ܫܢܬܐ ܕ2009 ܐܝܬ ܝܬܝܪ ܡܢ ܡܐܬܐ ܘܫܒܥܝܢ ܪ̈ܒܘܢ ܐܢܫ̈ܝܢ ܒܕܪܡܣܘܩ܀

ܕܪܡܣܘܩ