ܙܕܩܐ ܕܒܪܢܫܐ

ܙܕܩܐ ܕܒܪܢܫܐ ܒܐܬܪܐ ܕܦܪܢܣܐܐܬܒܕܩ ܒܫܢܬ 1789

ܙܕܩ̈ܐ ܕܒܪܢܫܐ ܗܢܘܢ ܚܐܪ̈ܘܬܐ ܘܙܕܩ̈ܐ ܫܪ̈ܫܝܐ ܕܒܢܝ̈ ܢܫܐ ܒܥܠܡܐ. ܡܬܠܐ ܕܙܕܩ̈ܐ ܕܒܪܢܫܐ ܗܘܘ ܙܕܩ̈ܐ ܕܚܝ̈ܐ ܘܕܦܠܚܐ ܘܕܫܘܝܘܬܐ ܘܫܪܟܐ ܕܙܕܩ̈ܐ ܐܚܪ̈ܢܐ܀