ܙܘܝܬܐ (ܡܚܪܘܬܐ)

ܙܘܝܬܐ

ܙܘܝܬܐ ܐܘ ܓܘܢܝܐ ܗܝ ܐܣܟܡܐ ܕܐܬܒܪܝ ܐܝܟܐ ܕܦܓܥ̈ܢ ܒܚܕܕ̈ܐ ܬܪܬܝܢ ܐܣ̈ܐ܀

ܪܬܡܐEdit

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܙܵܘܝܼܬ݂ܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܙܵܘ̈ܝܵܬ݂ܵܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܙܳܘܺܝܬ̥ܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܙܳܘ̈ܝܳܬ̥ܳܐ)