ܙܪܩܐ

ܙܪܩܐ ܐܘ ܡܝܠܢܐ ܐܘ ܡܝܠܐ ܗܘ ܓܘܢܐ. ܗܘ ܚܕ ܡܢ ܓܘܢ̈ܐ ܪ̈ܝܫܝܐ ܕܗܢܘܢ ܙܪܩܐ ܘܫܥܘܬܐ ܘܣܘܡܩܐ. ܢܘܗܪܐ ܙܪܩܐ ܐܝܬ ܠܗ ܐܘܪܟܐ ܓܠܠܝܐ ܕ440-520 ܢܐܢܘܡܝܛܪ܀܀

ܪܬܡܐ ܫܚܠܦ

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܙܲܪܩܵܐ . ܙܵܪܩܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: )
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܙܳܪܩܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: )