ܚܕܝܐܒ

ܚܕܝܐܒ ܐܝ ܚܕܐ ܡܠܟܘܬܐ ܐܬܩܬܐ ܚܟܡ ܒܬܝܡܢܐ ܡܕܢܚܐ ܕܒܬ ܢܗܪܝܢ ܘܐܪܫܟܝܬܐ ܘܝܘ ܓܘ ܡܬܝܬ ܐܪܒܠ، ܡܫܗܝܪ ܐܬ ܡܬܝܬ ܒܬܪ ܡܐ ܡܠܟܬ ܕܝܐ ܗܝܠܝܢܐ ܦܫܠ ܗܘܬܝܬܐ ܒܕܪܐ ܗܐ ܒܬܪ ܡܫܝܗܐ، ܢܦܠ ܐܬ ܡܠܟܘܬ ܒܫܐܬܬ 116 ܒܬܪ ܒܬܪ ܟܡܫܩܠܝܠ ܪܘܡܐܝܝ.

Maps of the Armenian Empire of Tigranes.gif