ܚܕܝܐܒ ܗܘܬ ܡܠܟܘܬܐ ܥܬܝܩܬܐ ܘܪܒܬܐ ܒܓܪܒܝ ܡܥܪܒ ܐܬܘܪ܁ ܪܝܫܗ̇ ܗܘܐ ܐܪܒܝܠ܀

ܪܬܡܐ ܫܚܠܦ

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܚܲܕ݂ܝܐܲܒ݂ ܐܘ ܚܕ݂ܲܝܐܲܒ݂ (ܟܢܘܫܝܐ: )
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܚܰܕ݂ܝܐܰܒ݂ ܐܘ ܚܕ݂ܰܝܐܰܒ݂ (ܟܢܘܫܝܐ: )