ܚܛܬܐ

ܚܛܬܐ ܗܝ ܙܪܥܐ ܡܬܐܟܠܢܐ ܕܡܬܛܚܢ ܘܡܬܐܦܐ ܘܗܘܐ ܡܢܗ ܠܚܡܐ. ܫܪܫܗ ܕܚܛܬܐ ܚܢܛܬܐ ܗܘ܀

ܚܛ̈ܐ

ܪܬܡܐEdit

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܚܸܛܬ݂ܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܚܸܛܹ̈ܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܚܶܛܬ̥ܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܚܶܛ̈ܶܐ)