ܚܝܘܬܐ (ܓܕܡܐ ܩܕܡܝܐ ܚܝܘܐ) ܗܝ ܟܢܫܐ ܕܐܝܬܝ̈ܐ ܚܝ̈ܐ ܡܬܪܓܫܢܐ ܣܓܝ ܟܘܪ̈ܐ܀

ܐܕ̈ܫܐ ܡܫܚ̈ܠܦܐ ܕܚܝܘ̈ܬܐ

ܪܬܡܐ

ܫܚܠܦ
  • ܡܕܢܚܝܐ: ܚܲܝܘܼܬ݂ܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܚܲܝ̈ܘܵܬ݂ܵܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܚܰܝܽܘܬ̥ܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܚܰܝ̈ܘܳܬ̥ܳܐ)