ܚܠܐ ܗܘ ܗܘܠܐ ܚܦܪܢܝܐ ܕܚܝܚܐ.ܚܠܐ ܐܥܠ ܒܨܥܢܬ ܕܙܓܘ̈ܓܝܬܐ܀

ܚܠ̈ܐ ܕܨܚܪܐܐ - ܠܝܒܝܐ.
ܚܠܐ (ܕܚܝܚܐ)
ܚܠܐ (ܕܚܝܚܐ)
ܚܠܐ (ܕܚܝܚܐ)

ܪܬܡܐ

ܫܚܠܦ
  • ܡܕܢܚܝܐ: ܚܵܠܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܚܵܠܹ̈ܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܚܳܠܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܚܳܠ̈ܶܐ)

ܐܦ ܚܙܝ

ܫܚܠܦ