ܚܠܐ ܗܘ ܥܦܪܐ ܛܡܝܡܐ ܘܕܩܝܩܐ. ܥܠܥܠܐ ܕܚܠܐ ܡܒܨܪ ܠܚܙܬܐ ܘܡܟܪܝ ܠܢܦܫܐ܀

ܥܠܥܠܐ ܕܚܠܐ ܒܐܘܚܕܢܐ ܕܬܩܣܣ ܒܫܢܬ 1935

ܪܬܡܐ

ܫܚܠܦ
  • ܡܕܢܚܝܐ: ܚܵܠܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܠܝܬ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܚܳܠܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܠܝܬ)