ܚܠܐ (ܥܦܪܐ)

ܚܠܐ ܗܘ ܥܦܪܐ ܛܡܝܡܐ ܘܕܩܝܩܐ. ܥܠܥܠܐ ܕܚܠܐ ܡܒܨܪ ܠܚܙܬܐ ܘܡܟܪܝ ܠܢܦܫܐ܀

ܥܠܥܠܐ ܕܚܠܐ ܒܐܘܚܕܢܐ ܕܬܩܣܣ ܒܫܢܬ 1935

ܪܬܡܐEdit

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܚܸܠܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܚܸܠܹ̈ܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܚܶܠܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܚܶܠ̈ܶܐ)