ܚܡܣܐ ܐܘ ܙܢܓܒܝܠ ܐܘ ܙܢܓܒܝܠܐ ܗܘ ܝܥܝܬܐ ܕܡܬܚܫܚ ܩܢ ܫܪܫܗ ܐܝܟ ܗܪܘܡܐ܀

ܩܢ ܫܪܫܐ ܕܚܡܣܐ.

ܪܬܡܐ ܫܚܠܦ

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܚܲܡܣܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܚܲܡܣܸ̈ܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܚܰܡܣܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܚܰܡܣ̈ܶܐ)

ܐܦ ܚܙܝ ܫܚܠܦ