ܚܡܪܐ (ܚܝܘܬܐ)

ܚܡܪܐ ܗܘ ܐܕܫܐ ܕܚܝܘܬܐ ܡܢ ܓܢܣܐ ܕܣܘܣܘ̈ܬܐ. ܚܡܪܐ ܢܩܒܬܢܝܐ ܢܬܩܪܐ ܚܡܪܬܐ ܐܘ ܐܬܢܐ ܘܚܡܪܐ ܕܒܪܐ ܢܬܩܪܐ ܥܪܕܐ܀

ܚܡܪܐ ܐܟܠ ܥܣܒܐ

ܪܬܡܐEdit

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܚܡܵܪܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܚܡܵܪܹ̈ܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܚܡܳܪܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܚܡܳܪ̈ܶܐ)