ܚܣܢܐ ܕܚܠܒ

ܚܣܢܐ ܐܘ ܡܪܕܐ ܕܚܠܒ (ܥܪܒܐܝܬ قلعة حلب‎) ܗܘ ܒܝܪܬܐ ܪܒܬܐ ܡܚܡܝܬܐ ܕܥܪܐ ܠܕܪ̈ܐ ܡܨܥܝ̈ܐ ܒܡܨܥܬܐ ܕܡܕܝܢܬܐ ܥܬܝܩܬܐ ܕܚܠܒ ܒܓܪܒܝܐ ܕܐܬܪܐ ܕܣܘܪܝܐ. ܢܬܚܫܒ ܕܚܣܢܐ ܕܚܠܒ ܚܕ ܡܢ ܚܣܢ̈ܐ ܕܝܬܝܪ̈ܝ ܥܬܝܩܝܢ ܘܪܘܪܒܝܢ ܒܥܠܡܐ܀

ܚܣܢܐ ܕܚܠܒ ܡܢ ܫܢܬ 2010