ܚܨܐ ܡܢܬܐ ܒܪܒܣܬܪܝܬܐ ܕܓܘܫܡܐ ܕܡܫܪܝܐ ܡܢ ܚܪܬܐ ܕܩܕܠܐ ܘܢܚܬܐ ܥܕܡܐ ܠܫܘܪܝ ܡܘܬܒܐ܀

ܚܨܐ ܕܒܪܢܫܐ

ܪܬܡܐ

ܫܚܠܦ
  • ܡܕܢܚܝܐ: ܚܲܨܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܚܲܨܹ̈ܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܚܰܨܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܚܰܨ̈ܶܐ)