ܛܗܪܐܢ ܐܘ ܬܗܪܐܢ (ܦܪܣܐܝܬ تهران) ܗܝ ܐܪܫܟܝܬܐ ܕܐܝܪܐܢ ܘܕܗܘܦܪܟܝܐ ܕܛܗܪܐܢ. ܐܝܬ ܩܘܪܒܐ ܕܬܡܢܡܐܐ ܘܫܒܥܝܢ ܪ̈ܒܘܢ ܥܡܘܪ̈ܝܢ ܒܡܕܝܢܬܐ ܕܛܗܪܐܢ ܘܐܠܦܐ ܘܚܡܫܡܐܐ ܪ̈ܒܘܢ ܥܡܘܪ̈ܝܢ ܒܛܗܪܐܢ ܪܒܬܐ ܝܘܡܢܐ܀

ܛܗܪܐܢ