ܛܠܦܣܢܐ

ܛܒܠܝܬܐ ܕܛܠܦܣܢܐ ܒܫܘܪܝܐ ܕܫܥܝܐ

ܛܠܦܣܢܐ ܐܘ ܫܛܪܢܓ ܗܘ ܫܥܝܐ ܐܘ ܡܘܪܝܐ ܥܠ ܛܒܠܝܬܐ ܕܛܠܦܣܢܐ ܒܝܬ ܬܪܝܢ ܐܢܫܝ̈ܢ܀

ܪܬܡܐEdit

  • ܡܕܢܚܝܐ: (ܟܢܘܫܝܐ: ܛܠܲܦܣܵܢܹ̈ܐ )
  • ܡܥܪܒܝܐ: (ܟܢܘܫܝܐ: ܛܠܰܦܣܳܢܹܶܐ )