ܛܦܪܐ ܐܘ ܛܘܦܪܐ ܡܫܟܐ ܚܠܝܡܐ ܚܘܪ ܓܘܢܐ ܕܝܥܐ ܒܪܫ ܨܒܥܬ̈ܐ ܕܐܝܕܝ̈ܐ ܘܕܪ̈ܓܠܐ܀

ܛܦܪ̈ܐ ܕܐܝܕܐ
ܛܦܪ̈ܐ ܕܪܓܠܐ

ܪܬܡܐ ܫܚܠܦ

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܛܸܦܪܵܐ . ܛܘܼܦܪܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܛܸܦܪܹ̈ܐ . ܛܘܼܦܪܹ̈ܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܛܶܦܪܳܐ . ܛܽܘܦܪܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܛܶܦܪ̈ܶܐ . ܛܽܘܦܪ̈ܶܐ)