ܝܙܦܬܐ ܗܝ ܢܣܒܐ ܕܟܣܦܐ ܐܘ ܡܐܟܘܠܬܐ ܐܘ ܡܕܡ ܐܚܪܢܐ ܠܡܬܚܫܚܘ ܒܗ. ܝܙܘܦܐ ܗܘ ܕܢܣܒ ܝܙܦܬܐ ܠܡܘܙܦܢܐ܀

ܪܬܡܐ ܫܚܠܦ

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܝܼܙܲܦܬ݂ܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܝܲܙ̈ܦܵܬ݂ܵܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܝܺܙܶܦܬ̥ܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܝܰܙ̈ܦܳܬ̥ܳܐ)