ܝܡܐ ܕܡܠܚܐ

ܝܡܐ ܕܡܠܚܐ ܐܘ ܝܡܐ ܩܕܡܝܐ (ܥܪܒܐܝܬ: بحر ميت܇ ܥܒܪܐܝܬ: ים המלח) ܗܘ ܝܡܐ ܒܐܣܝܐ. ܢܦܠܝܢ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܝܘܪܕܢܢ ܘܕܐܝܣܪܐܝܠ ܘܕܦܠܣܛܝܢ ܥܠ ܗܢܐ ܝܡܐ. ܝܡܐ ܕܡܠܚܐ ܐܝܬ ܠܗ 33% ܕܡܠܚܐ. ܥܠ ܗܕܐ ܐܢܫܐ ܐܝܬ ܠܗ ܡܟܢܘܬܐ ܕܛܝܘܦܐ ܥܠ ܡܝ̈ܐ܀

ܝܡܐ ܕܡܠܚܐ ܡܢ ܫܡܝܐ
ܐܢܫܐ ܛܝܘܦܐ ܥܠ ܡܝ̈ܐ