ܟܒܘܫܐ ܐܘ ܢܠܐ ܐܘ ܢܐܠܐ ܐܘ ܕܘܚܩܐ ܐܘ ܪܒܘܨܐ ܐܘ ܡܦܠܫܢܐ ܗܘ ܕܛܪܐ ܥܠ ܐܢܫ ܟܕ ܕܡܝܟ ܕܡܪܓܫ ܐܟܡܢ ܕܡܬܚܢܩ ܘܡܬܛܪܦ ܘܡܬܬܥܝܪ ܒܐܢܘܣܝܐ ܘܛܘܪܦܐ܀

ܟܒܘܫܐ ܒܝܕ ܗܢܪܝ ܦܘܣܠܝ

ܪܬܡܐ ܫܚܠܦ

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܟܵܒ݂ܘܿܫܵܐ . ܢܵܠܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܟܵܒ݂ܘܿܫܹ̈ܐ . ܢܵܠܹ̈ܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܟܰܒ̥ܽܘܫܳܐ . ܢܳܠܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܟܰܒ̥ܽܘܫ̈ܶܐ . ܢܳܠ̈ܶܐ)