ܟܗܪܒܐ

ܟܗܪܒܝܐ܇ ܓܐܝܘܬܐ ܦܝܣܝܩܝܬܐ

ܟܗܪܒܐ (ܡܢ ܥܪܒܝܐ: كهرباء) ܐܘ ܐܠܩܛܪܐ (ܡܢ ܝܘܢܝܐ: ήλεκτρον) ܗܝ ܡܙܚܝܐ ܕܓܐܝܘܬܐ ܦܝܣܝܩܝܬܐ ܬܪܨ ܟܗܪܒܐ ܡܢ ܠܦܐ ܟܗܪܒܝܐ ܕܟܝ ܙܝܥܝ ܐܠܟܬܪܘܢ ܓܘ ܚܘܕܪܐ ܚܠܝܩܬܐ܀

ܪܬܡܐEdit

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܟܲܗܪܵܒ̣ܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: )
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܟܰܗܪܳܒܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: )