ܟܘܪܗܢܐ ܐܘ ܡܪܥܐ ܐܘ ܟܐܒܐ ܗܘ ܒܘܠܒܠܐ ܐܘ ܕܠܘܚܝܐ ܕܡܘܙܓܐ. ܒܗܦܟܐ ܕܚܘܠܡܢܐ܀

ܪܬܡܐ ܫܚܠܦ

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܟܘܼܪܗܵܢܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܟܘܼܪ̈ܗܵܢܹܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܟܽܘܪܗܳܢܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܟܽܘܪ̈ܗܳܢܶܐ)