ܟܘܬܐ ܗܝ ܬܘܪܥܬܐ ܒܐܣܬܐ ܕܒܬ̈ܐ ܦܪܝܫܐܝܬ ܠܡܢܗܪܘ ܠܒܝܬܐ ܘܡܛܠ ܫܘܚܠܦ ܐܐܪ ܕܝܠܢܐܝܬ ܡܬܦܬܚܐ܀

ܟܘܬܐ ܒܥܕܬܐ

ܪܬܡܐ ܫܚܠܦ

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܟܵܘܬ݂ܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܟܵܘܹ̈ܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܟܰܘܬ̥ܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܟܰܘ̈ܶܐ)