ܟܝܡܝܐ

ܟܝܡܝܐ ܐܘ ܟܝܡܝܐܐ ܐܘ ܟܝܡܝܢ ܐܘ ܟܡܠܐܐ (ܡܢ ܥܪܒܝܐ: كيمياء) ܝܕܥܬܐ ܕܗܘ ܕܣܝܡ ܕܝܠܗ ܐܝܬܘܗܝ ܪܘܟܒܐ ܘܫܪܝܐ ܕܡܢܘܬ̈ܐ ܕܓܘܫܡ̈ܐ ܘܡܥܒܕ̈ܢܘܬܗܘܢ ܕܒܚܕܕܐ܀

ܡܪ̈ܟܒܐ ܟܝܡܝܝ̈ܐ ܒܓܘܢ̈ܐ ܡܫܚܠܦ̈ܐ

ܬܫܥܝܬܐEdit

ܣܘܪܓܕܐ ܕܐܣܛܘܟܣܐEdit


== ܪܬܡܐ ==

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܟܝܼܡܝܵܐ . ܟܸܡܵܠܹܐܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܠܝܬ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܟܺܝܡܺܝܰܐ . ܟܺܝܡܺܝܰܐܐ . ܟܶܡܶܠܶܐܰܐ . ܟܶܡܶܠܰܐܰܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܠܝܬ)


This article is a stub. You can help Wikipedia by expanding it.