ܟܪܣܐ ܡܢܬܐ ܕܦܓܪܐ ܕܒܪܢܫܐ ܘܕܚܝܘܬ̈ܐ ܕܚܡܝܠܝܢ ܒܗ ܐܣܛܘܡܟܐ ܘܡܥܝ̈ܐ ܘܟܒܕܐ ܘܡܪܪܬܐ ܘܛܚܠܐ ܘܟܘܠܝܬ̈ܐ܀

ܟܪܣܐ (Abdomen)

ܪܬܡܐ Edit

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܟܲܪܣܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܟܲܪ̈ܣܵܬ݂ܵܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܟܰܪܣܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܟܰܪ̈ܣܳܬ̥ܳܐ)