ܟܪܬܐ

ܟܪܬܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܟܪ̈ܘܬܐ) ܗܝ ܨܒܥܐ ܕܟܪܝܐ ܘܥܒܝܐ ܝܬܝܪ ܡܢ ܨܒܥ̈ܐ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ. ܡܬܐܡܪܐ ܥܠ ܨܒܥܐ ܥܗܝܕܬܐ ܕܐܝܕ̈ܝܐ ܘܕܪ̈ܓܠܐ܀

ܟܪܬܐ
ܨܒܥ̈ܐ
Hand left.svg
ܚܨܪܐܒܨܪܐܡܨܥܝܬܐܡܛܘܚܬܐܟܪܬܐ

ܪܬܡܐEdit

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܟܪܵܬ݂ܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܟܪ̈ܲܘܵܬ݂ܵܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܟܪܳܬ݂ܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܟܪ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ)