ܟܬܒܬܐ ܕܨܨܐ

ܟܬܒܬܐ ܕܨܨܐ ܐܝܬܘܗ ܐܕܫܐ ܡܢ ܟܬܒܝܬܗ ܕܢܩܫܢ ܥܠ ܠܘܚܐ ܛܝܢܝܐ ܘܫܘܥܝܐ ܘܫܡܠܝܐ ܘܚܦܪܐ ܘܫܪܟܐ. ܘܗܕܐ ܟܬܒܬܐ ܐܝܬܘܗ ܗܘܐ ܦܪܝܣܬܐ ܕܠܘܬ ܥܡܡ̈ܐ ܥܬܝܩܐ ܒܬܝܡܢܐ ܡܥܪܒܐ ܕܐܣܝܐ܀