ܠܫܢܐ ܝܦܢܝܐ (日本語) ܗܘ ܠܫܢܐ ܕܐܣܝܐ ܡܕܢܚܝܬܐ ܕܢܬܡܠܠ ܡܢ ܩܘܪܒܐ ܕܬܪܥܣܪ ܐܠܦܝ̈ܢ ܘܚܡܫܡܐܐ ܪ̈ܒܘܢ ܐܢܫ̈ܝܢ ܡܩܕܡܢܐܝܬ ܒܝܦܢ ܐܝܟܐ ܗܘ ܠܫܢܐ ܐܘܡܬܢܝܐ. ܝܦܢܝܐ ܗܘ ܚܕ ܡܢ ܠܫܢ̈ܐ ܝܦܢܝܩ̈ܝܐ (ܐܘܟܝܬ ܝܦܢܝܩ̈ܝܐ-ܪ̈ܝܘܩܝܘܝܐ) ܀

ܠܥܙ̈ܐ ܝܦܢܝ̈ܐ ܒܝܦܢ

/