ܠܫܢܐ ܩܘܦܛܝܐ

ܠܫܢܐ ܩܘܦܛܝܐ (ܒܠܥܙܐ ܒܘܗܐܝܪܝܐ ϯⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ܆ ܒܠܥܙܐ ܣܗܝܕܝܐ ⲧⲙⲛ̄ⲧⲣⲙ̄ⲛ̄ⲕⲏⲙⲉ) ܗܘ ܕܪܓܐ ܐܚܪܝܐ ܡܢ ܕܪ̈ܓܐ ܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܕܠܫܢܐ ܡܨܪܝܐ ܕܢܬܡܠܠ ܘܢܬܟܬܒ ܗܘܐ ܡܢ ܡܨܪ̈ܝܐ ܥܬܝܩ̈ܐ ܝܬܝܪ ܡܢ ܚܡܫܐ ܐܠܦܝܢ ܫܢ̈ܝܢ܀

ܟܬܒܐ ܩܘܦܛܝܐ ܡܢ ܕܪܐ ܕܚܡܫܐ ܐܘ ܕܫܬܐ ܒܡܨܪܝܢ ܥܠܝܬܐ