ܡܕܒܪܐ ܗܘ ܫܡܐ ܓܐܘܓܪܦܝܐ ܕܐܪܥܐ ܥܡ ܡܛܪܐ ܘܥܡ ܬܠܓܐ ܠܐ ܣܓܝ̈ܐܐ܂ ܡܕܒܪܐ ܗܘ ܕܘܟܬܐ ܥܡ ܡܛܪܐ ܐܘ ܬܠܓܐ ܒܨܝܪ ܡܢ 250 mm ܟܠ ܫܢܐ܀

ܡܕܒܪܐ ܪܒܐ ܕܨܚܪܐܐ ܒܐܦܪܝܩܐ

ܪܬܡܐ ܫܚܠܦ

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܡܲܕ݂ܒܪܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܡܲܕ݂ܒܪܹ̈ܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܡܰܕ݂ܒܪܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܡܰܕ݂ܒܪܶ̈ܐ)