ܡܕܝܢܬܐ ܡܝܬܬܐ

ܡܕ̈ܝܢܬܐ ܡܝ̄ܬܬܐ ܐܘ ܡܕ̈ܝܢܬܐ ܛܥܝܢ̈ܬܐ ܐܢܝܢ ܟܢܫܐ ܕܡܕ̈ܝܢܬܐ ܘܡܬܘ̈ܬܐ ܥܬܝܩ̈ܬܐ ܫܒܥܡܐܐ ܒܓܪܒܝ ܡܥܪܒ ܣܘܪܝܐ ܒܝܢܬ ܚܠܒ ܘܒܝܢܬ ܚܡܬ. ܗܢܝܢ ܡܕ̈ܝܢܬܐ ܐܬܪܘܙܢ ܒܝܢܬ 100 ܩ.ܡ. ܘ 700 ܒ.ܡ ܪܝܫܐܝܬ ܬܚܝܬ ܝܕ ܒܝܬ ܪܗܘܡܝܐ ܘܒܘܙܢܛܝ̈ܐ܀

ܣܝܪܓܝܠܐ, ܚܕܐ ܡܢ ܡܕ̈ܝܢܬܐ ܡܝ̈ܬܬܐ.

ܐܫܬܒܩܝܢ ܗܢܝܢ ܡܕ̈ܝܢܬܐ ܒܬܪ ܕܢܦܠܬܗܝܢ ܒܝܕ ܥܪ̈ܒܝܐ܀