ܐܨܪܐ

(ܨܝܒ ܡܢ ܡܕܟܘܢܐ)

ܐܨܪܐ ܐܘ ܡܕܟܘܢܐ ܡܕܡ ܕܡܬܚܠܛ ܒܡܐܟܘܠܬ̈ܐ ܠܡܘܕܟܗܝܢ܀

ܪܬܡܐEdit

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܐܸܨܵܪܵܐ . ܐܲܨܵܪܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܐܸܨܵܪܹ̈ܐ . ܐܲܨܵܪܹ̈ܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܐܶܨܳܪܳܐ . ܐܰܨܳܪܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܐܶܨܳܪ̈ܶܐ . ܐܰܨܳܪ̈ܶܐ)