ܡܘܚܘܢܐ ܡܢܬܐ ܙܥܘܪܬܐ ܗܘ ܡܢ ܡܘܚܐ ܘܬܦܘܠ ܠܬܚܬ ܡܢܗ ܕܡܬܫܠܛ ܥܠ ܬܘܩܠܐ ܘܛܘܟܣܐ ܕܙܝܥܐ ܘܦܝܫ ܐܣܝܪܐ ܒܬܪܝܢ ܦܠܓܓܐ ܕܡܘܚܐ ܒܐܘܪܚܐ ܕܩܛܝܪܐ ܀

ܡܘܚܘܢܐ ܕܒܪܢܫܐ (ܐܪܓܘܢܐ)

ܪܬܡܐ ܫܚܠܦ

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܡܘܼܚܘܿܢܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܡܘܼܚܘܿܢܹ̈ܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܡܽܘܚܽܘܢܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܡܽܘܚܽܘܢ̈ܶܐ)