ܡܙܬܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܡܙ̈ܐ) ܗܝ ܡܢܬܐ ܟܪܝܬܐ ܕܦܓܪܐ ܕܝܥܐ ܒܒܙܥ̈ܐ ܕܓܠܕܐ܀

ܡܙܬܐ ܕܪܝܫܐ ܕܐܢܫܐ

ܪܬܡܐ ܫܚܠܦ

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܡܸܙܬ݂ܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܡܸܙܹ̈ܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܡܶܙܬ݂ܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܡܶܙ̈ܶܐ)