ܡܚܙܝܬܐ ܐܘ ܢܘܪܐ ܗܝ/ܗܘ ܡܐܢܐ ܕܬܗܦܘܟ ܢܘܗܪܐ ܘܬܒܪܐ ܨܘܪ̈ܬܐ܀

ܡܚܙܝܬܐ ܕܪܕܝܬܐ

ܪܬܡܐ ܫܚܠܦ

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܡܲܚܙܝܼܬ݂ܵܐ܄ ܢܵܘܪܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܡܲܚ̈ܙܲܝܵܐ܄ ܢܵܘܪܹ̈ܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܡܰܚܙܺܝܬ̥ܳܐ܄ ܢܰܘܪܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܡܰܚ̈ܙܰܝܳܐ܄ ܢܰܘܪ̈ܶܐ)