ܡܝܣܝܣܝܦܝ ܗܘ ܐܘܚܕܢܐ ܓܘ ܦܢܝܬܐ ܬܝܡܝܢܬܐ ܡܢ ܐܘܚܕܢܐ ܡܚܝܕܐ، ܣܟܡ ܒܪܩܩܐ ܕܡܟܣܝܩܘ ܡܢܬܐ ܡܢ ܬܚܘܒܗ ܬܝܡܢܝܐ. ܘܐܝܢܐ ܣܟܡ ܢܗܪܐ ܕܡܝܣܝܣܝܦܝ ܬܚܘܒܗ ܡܥܪܒܝܐ܀

ܐܘܚܕܢܐ ܕܡܝܣܝܣܝܦܝ