ܡܡܘܢܐ ܕܡܝܟܪܐ

ܗܘ ܡܡܘܢܐ ܕܡܝܟܪܐ ܐܝܬ ܠܗ ܕܘܟܬܐ ܐܠܨܝܬܐ ܒܡܡܘܢܐ ܓܘܢܝܐ. ܟܐܝܒܗ ܚܕ ܚܙܗ ܐܢ ܗܝ ܦܐܝܐ ܒܫܘܩܐ ܟܐ ܠܩܝܐ ܒܦܐܝܐ ܕܢܫܐ ܒܥܝܢ ܕܐܒܝܢ.

ܡܬܠܐ ܒܐܝܟܢܐ ܚܕ ܐܝܒܗ ܚܙܗ ܗܘ ܫܘܩܐ