ܫܠܡܐ Edit

Shlomo/shlama!

Thank you for contributing to the Aramaic Wikipedia!. I see you start new articles which is a good thing ofcourse. But perhaps it could be useful to read our style guide. Also when you begin an new article, it is useful for others to at least write 1 of 2 lines so we all could understand what the lemma really is about. If you have further questions, don't hesitate to ask them right on this page.

Shlome, Michaelovic (ܡܡܠܠܐ) 12:04, 19 ܒܐܒ 2011 (UTC)Reply[reply]

ܫܠܡܐ ܐܚ, Nice job creating new articles. You might consider however using Classical Syriac instead of modern one since it is more standardised (and more ineligible):).--Rafy (ܡܡܠܠܐ) 12:11, 5 ܒܬܫܪܝܢ ܩܕܡ 2011 (UTC)Reply[reply]

ܐܗܐ Edit

ܫܠܡܐ ܥܠܝܟ ܐܚܝ!

ܡܠܬܐ ܕ"ܐܗܐ" ܗܝ ܠܫܢܐ ܣܘܕܝܐ. ܚܫܚ ܢܝ ܚܠܦܝܗ "ܗܢܐ" ܠܡ̈ܠܐ ܕܟܪ̈ܢܝܬܐ ܘ"ܗܕܐ" ܠܡ̈ܠܐ ܢܩܒܬܢܝ̈ܬܐ. ܒܫܝܢܐ ܚܒܝܒܝ܀ --334a (ܡܡܠܠܐ) 01:32, 8 ܒܬܫܪܝܢ ܩܕܡ 2011 (UTC)Reply[reply]

ܡ̈ܠܐ ܝܬܝܪ̈ܬܐ ܕܠܫܢܐ ܣܘܕܝܐ Edit

ܫܠܡܐ ܥܠܝܟ ܐܚܝ. ܗܪܟܐ ܝܗܒ ܐܢܐ ܠܟ ܡ̈ܠܐ ܝܬܝܪ̈ܬܐ ܕܠܫܢܐ ܣܘܕܝܐ ܕܒܐܝܠܝܢ ܚܫܚ ܐܢܬ:

 • ܠܫܢܐ ܣܘܕܝܐ ← ܠܫܢܐ ܥܬܝܩܐ
 • ܩܵܐ ← ܠ-
 • ܓܵܘ (ܐܢܓܠܐܝܬ in) ← ܒ-
 • ܓܵܘ (ܐܢܓܠܐܝܬ inside of) ← ܒܓܘ
 • ܡܸܢ (ܐܢܓܠܐܝܬ from) ← ܡܢ
 • ܡܸܢ (ܐܢܓܠܐܝܬ with) ← ܥܡ
 • ܝܸܢ (ܐܢܓܠܐܝܬ or) ← ܐܘ
 • ܐܲܟ݂ (ܐܢܓܠܐܝܬ like, as) ← ܐܝܟ
 • ܣܲܒܲܒ (ܐܢܓܠܐܝܬ because) ← ܡܛܠ ܕ-
 • ܡܸܢ ܣܲܒܲܒ (ܐܢܓܠܐܝܬ because of) ← ܡܛܠ
 • ܐܲܢܹܐ (ܐܢܓܠܐܝܬ these) ← ܗܠܝܢ
 • ܝܑܼܠܹܗ (ܐܢܓܠܐܝܬ he is) ← ܗܘ/ܐܝܬܘܗܝ
 • ܝܑܼܠܵܗ̇ (ܐܢܓܠܐܝܬ she is) ← ܗܝ/ܐܝܬܝܗ
 • ܡܸܢܕܝܼ (ܐܢܓܠܐܝܬ thing) ← ܡܕܡ
 • ܚܝܹܗ (ܐܢܓܠܐܝܬ his life) ← ܚܝ̈ܘܗܝ
 • ܒܪܘܿܢܵܐ (ܐܢܓܠܐܝܬ son) ← ܒܪܐ
 • ܒܪܘܿܢܵܐ ܙܥܘܿܪܵܐ (ܐܢܓܠܐܝܬ little son) ← ܒܪܘܢܐ
 • ܡܝܬܠܹܗ, ܟܬܒܠܹܗ, ܘܐܚܪ̈ܢܐ (ܐܢܓܠܐܝܬ he died, he wrote, etc) ← ܡܝܬ, ܟܬܒ
 • ܡܝܬܠܵܗ̇, ܟܬܒܠܵܗ̇, ܘܐܚܪ̈ܢܐ (ܐܢܓܠܐܝܬ she died, she wrote, etc) ← ܡܝܬܬ, ܟܬܒܬ
 • ܚܲܡܫܵܐ ܓܲܒ݂ܪܹ̈ܐ (ܐܢܓܠܐܝܬ the five men) ← ܚܡܫܐ ܓܒܪ̈ܐ
 • ܚܲܡܫܵܐ ܓܲܒ݂ܪܹ̈ܐ (ܐܢܓܠܐܝܬ five men) ← ܓܒܪ̈ܐ ܚܡܫܐ ܐܘ ܚܡܫܐ ܓܒܪ̈ܝܢ
 • ܟܹܐ ← [ܠܐ ܡܕܡ]

ܝܣܦ ܐܢܐ ܝܬܝܪ̈ܬܐ ܒܬܪܟܢ. ܦܘܫ ܒܫܝܢܐ ܐܚܝ. :) --334a (ܡܡܠܠܐ) 05:32, 15 ܒܬܫܪܝܢ ܩܕܡ 2011 (UTC)Reply[reply]

ܠܦܦܐ:Glass-syriac.jpg Edit

-ܐܪܐ ܫܩܠܬ ܐܢܬ ܨܘܪܬܐ ܗܕܐ ܡܟܐ ܐܘ ܡܢ ܕܘܟܬܐ ܐܚܪܬܐ

-ܫܩܸܠܘܼܟ ܐܲܘܵܐ ܫܸܟܠܵܐ ܡܲܟ݂ܵܐ ܐܸܢ ܡܸܢ ܚܵܐ ܕܘܼܟܬ݂ܵܐ ܚܹܬܵܐ؟

- Did you take this image from here or from another place? --334a (ܡܡܠܠܐ) 18:21, 21 ܒܬܫܪܝܢ ܩܕܡ 2011 (UTC)Reply[reply]

ܫܠܡܐ ܘܚܘܒܐ ܐܚܝ. ܐܝܢ ܐܢܐ ܫܩܠܗ ܨܘܪܬܐ ܗܕܐ ܡܢ ܥܠ ܢܘܠܐ ܡܢ ܗܘ ܬܚܘܝܬܐ ܕܐܢܬ ܐܬܕܟܪܝܬ.


ܠܐ ܡܨܐ ܐܢܬ ܠܡܣܠܩܘ ܠܦܦ̈ܐ ܐܢ ܠܝܬ ܠܟ ܦܣܣܐ ܡܢ ܒܪܘܝܐ ܕܠܦܦܐ (ܐܢܓܠܐܝܬ Copyright violation). ܙܕܩ ܕܝܢ ܕܡܫܝܦ ܐܢܐ ܠܨܘܪܬܐ.

ܒܥܬܝܕ ܫܩܘܠ ܠܦܦ̈ܐ ܡܢ ܘܝܩܝܡܝܕܝܐ ܩܘܡܡܘܢܣ. ܬܡܢ ܐܝܬ ܠܦܦ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܕܒܐܝܠܝܢ ܡܨܐ ܐܢܬ ܠܡܚܫܚ ܘܕܠܐ ܣܢܝܩܝܢ ܠܐܣܩܐ ܠܟܐ. :) --334a (ܡܡܠܠܐ) 23:12, 23 ܒܬܫܪܝܢ ܩܕܡ 2011 (UTC)Reply[reply]


Shlama ah, please don't upload unlicensed files like this one.--15:15, 10 ܒܬܫܪܝܢ ܐܚܪܝ 2011 (UTC)

ܨܘܪ̈ܬܐ Edit

ܫܠܡܐ ܐܚܘܢܐ܇ ܡܘܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܨܘܪ̈ܬܐ ܗܕܐ Welcome_wikipedia_Assyrian10.svg܇ "Welcome_wikipedia_Assyrian2.svg" ܇ Welcome_wikipeida_Assyrian1.svg" ؟؟

Hi, what exactly are these pictures? Michaelovic (ܡܡܠܠܐ) 12:13, 29 ܒܬܫܪܝܢ ܩܕܡ 2011 (UTC)Reply[reply]

ܫܠܡܐ ܐܚܝ Edit

Shlama Brother I am working on this web site as you can see it in we site (http://arc.wikipedia.org/wiki/%DC%A1%DC%A6%DC%A0%DC%9A%DC%A2%DC%90:Man2fly2002 )i need your help and any one of the admins to improve the contents i am still working on this but i need more advises. thanks

ܨܘܪܬܐ ܕܝܘܡܐ Edit

ܫܠܡܐ ܐܚܘܢܐ܇

Are you really going to make 365 templates for the picture of the day? We already have only one template where the pictures rotate, all imported with a script. I'm guessing you want to make a whole new front page, but please keep in mind that alot of elements can be made without making all those templates. If you need help, you could ask it right on this page. Michaelovic (ܡܡܠܠܐ) 00:03, 2 ܒܬܫܪܝܢ ܐܚܪܝ 2011 (UTC)Reply[reply]


The new main page you're working on does look very nice, but I have to go with Michaelovic and question the need for all the new templates. Are they really necessary? To me, they just seem to complicate things. --334a (ܡܡܠܠܐ) 19:10, 6 ܒܬܫܪܝܢ ܐܚܪܝ 2011 (UTC)Reply[reply]

ܦܝܣܐ Edit

Shlama Michaelovic! Please i am working hard to make the Syriac wiki very nice and attractive to all the Syriac language speakers and lovers, so please i need u to put the main page that i have designed as a main page and if you see that it's not going well you can switch back to the old one and maybe like this it's going to bring more readers to the page and more developers. and it's very easy to edit since i have sorted every thing in order for you guys and by looking that how is done you will understand how to change articles or any thing else, let me know if you will think about it because i don't want to waste my time on some thing you not going to consider it. thank you waiting for your replay back. and if you agree i need an admin account as well. best regards.

shlama Edit

yes that what i am aiming to do and i am pushing every one i know to start participating in the wiki caz we are very behind comparing to the other wikies. please you do what ever things are necessary but we have to keep the main page attractive always. Man2fly2002 (ܡܡܠܠܐ) 23:22, 4 ܒܬܫܪܝܢ ܐܚܪܝ 2011 (UTC)Reply[reply]

ܢܥܘܡ ܦܐܝܩ Edit

ܟܝ ܐܢܬ ܢܫܝܬ ܕܘܒܪ̈ܐ ܕܝܠܢ. ܫܩܘܠ ܢܝ ܙܘܥ̈ܐ ܘܪ̈ܘܟܟܐ ܘܠܥܙܐ ܣܘܕܝܐ ܕܝܠܟ (ܕܐܢܐ ܘܐܚܪ̈ܢܐ ܠܐ ܡܣܬܟܠܝܢ) ܘܟܬܘܒ ܢܝ ܒܠܫܢܐ ܟܬܒܢܝܐ. :) --334a (ܡܡܠܠܐ) 19:39, 5 ܒܫܒܛ 2012 (UTC)Reply[reply]

What is the Syriac text here? Edit

What is the Syriac text in this picture? http://www.chaldeanculturalcenter.org/images/top2.jpg - http://www.webcitation.org/6KzcuQ7nO WhisperToMe (ܡܡܠܠܐ) 05:20, 9 ܒܬܫܪܝܢ ܐܚܪܝ 2013 (UTC)Reply[reply]

ܫܠܡܐ/Hello Edit

Hello, I speak also a few Neo-Assyrian /Turoyo but I speak English. I've found this term ܐܒܗ. Is it correct in Turoyo? Thanks ܢܝܟܘܣ (ܡܡܠܠܐ) 13:24, 21 ܒܢܝܣܢ 2018 (UTC)Reply[reply]