ܢܓܪܘܬܐ ܗܝ ܐܘܡܢܘܬ ܢܓܪܐ ܘܗܝ ܚܕܐ ܡܢ ܐܘܡܢܘ̈ܬܐ ܨܢܥܝ̈ܬܐ. ܢܓܪܐ ܗܘ ܕܦܠܚ ܩܝܣ̈ܐ ܘܥܒܕ ܟܠܡܕܡ ܕܡܢ ܩܝܣܐ ܗܘ܀

ܢܓܪܐ ܬܪܨ ܬܪܥܐ

ܪܬܡܐ ܫܚܠܦ

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܢܲܓܵܪܘܼܬ݂ܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܠܝܬ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܢܰܓܳܪܽܘܬ̥ܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܠܝܬ)