ܢܘܗܪܐ (ܚܙܝܬܐ)

ܢܘܗܪܐ ܐܘ ܒܗܪܐ ܗܘ ܐܕܫܐ ܕܬܘܩܦܐ. ܢܘܗܪܐ ܗܘ ܙܗܪܝܪܐ ܕܡܬܚܙܐ ܠܥܝܢܐ ܘܡܫܬܠܢܐ ܗܘ ܥܠ ܪܓܫܐ ܕܚܙܝܬܐ܀

ܙܗܪܝܪ̈ܐ ܕܢܘܗܪܐ ܒܕܘܟܬܐ ܚܫܘܟܬܐ

ܪܬܡܐ ܫܚܠܦ

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܢܘܼܗܪܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܢܘܼܗܪܹ̈ܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܢܽܘܗܪܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܢܽܘܗܪ̈ܶܐ)