ܢܚܝܪܐ

ܢܚܝܪܐ ܢܕܝܐ ܗܘ ܐܘ ܗܕܡܐ ܒܐܦܘ̈ܗܝ ܕܒܪܢܫܐ ܘܗܘܝܘ ܡܢܬܐ ܒܪܝܬܐ ܕܪܓܫܐ ܡܪܝܚܢܐ. ܕܒܗ ܟܐܡܬ ܡܣܝܩܝܢ ܪܝܚܐ. ܬܘܒ ܬܪܝܢ ܒܙܥܘ̈ܗܝ܀

ܢܚܝܪܐ ܕܐܢܫܐ

ܪܬܡܐEdit

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܢܚܝܼܪܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܢܚܝܼܪܹ̈ܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܢܚܺܝܪܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܢܚܺܝܪ̈ܶܐ)