ܣܗܪܐ

ܣܗܪܐ ܐܘ ܣܝܢܐ ܗܘ/ܗܝ ܓܒܝܠܬܐ ܡܘܙܠܬܢܝܬܐ ܝܚܝܕܬܐ ܕܐܪܥܐ ܒܛܟܣܐ ܕܫܡܫܐ܀

ܣܗܪܐ ܡܢ ܩܘܪܒܐ

ܪܬܡܐEdit

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܣܲܗܪܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܣܲܗܪܹ̈ܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܣܰܗܪܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܣܰܗܪ̈ܶܐ)