ܣܥܪܬܐ

ܣܥܪܬܐ (ܫܡܐ ܝܘܠܦܢܝܐ: Hordeum vulgare) ܗܘ ܙܪܥܐ ܕܐܝܬ ܠܗ ܫܒܠܐ ܡܬܐܟܠܢܝܬܐ ܦܪܝܫܐܝܬ ܠܚܝܘܬ̈ܐ܀

ܣܥܪ̈ܐ

ܪܬܡܐEdit

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܣܥܵܪܬܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܣܥܵܪܹ̈ܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܣܥܳܪܬܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܣܥܳܪ̈ܶܐ)