ܣܦܪܐ ܕܪܥܘܬ (ܥܒܪܐܝܬ מְגִלַּת רוּת "ܡܓܠܬܗ̇ ܕܪܥܘܬ") ܗܘ ܣܦܪܐ ܬܡܝܢܝܐ ܕܬܢܟ ܒܝܗܘܕܝܘܬܐ ܘܕܕܝܬܝܩܝ ܥܬܝܩܬܐ ܒܡܫܝܚܝܘܬܐ. ܠܐ ܩܒܠܘ ܦܪ̈ܝܫܐ ܘܙܕ̈ܘܩܝܐ ܘܫܡܪ̈ܝܐ ܘܠܐ ܡܘܕܝ ܒܩܕܫܝܘܬܗ ܘܫܒܘܩ ܡܢ ܗܕܟ ܠܝܬ ܦܘܪܫܢܝܐ ܒܝܢ ܛܝܦ̈ܐ ܕܡܫܝܚ̈ܝܐ ܘܕܝܗܘܕ̈ܝܐ ܥܠ ܩܘܕܫܝܘܬܗ܆ ܘܐܝܬܘܗܝ ܣܦܪܐ ܝܚܝܕܝܐ ܕܐܫܬܡܗ ܗܘܐ ܒܫܡܐ ܕܐܢܬܬܐ .ܬܘܒ ܐܬܕܟܪܬ ܒܐܘܢܓܠܝܘܢ ܕܡܬܝ ܐܝܟ ܚܕ ܡܢ ܐܒܗ̈ܐ ܕܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ܀

ܪܥܘܬ ܒܚܩܠܗ ܕܒܥܙ ܒܝܕ ܝܘܠܝܘܣ ܫܢܘܪ ܦܘܢ ܩܐܪܘܠܣܦܠܕ ܡܢ ܫܢܬ 1828
ܣܦܪ̈ܐ ܕܕܝܬܝܩܝ ܥܬܝܩܬܐ
ܟܬܒܐ ܩܕܝܫܐ
ܟܬܒܐ ܩܕܝܫܐ
ܐܘܪܝܬܐ: ܒܪܝܬܐ - ܡܦܩܢܐ - ܟܗ̈ܢܐ - ܡܢܝܢ̈ܐ - ܬܢܝܢ ܢܡܘܣܐ܀

ܢܒܝ̈ܐ: ܝܫܘܥ ܒܪܢܘܢ - ܕ̈ܝܢܐ - ܫܡܘܐܝܠ ܩܕܡܝܐ - ܫܡܘܐܝܠ ܬܪܝܢܐ - ܡܠܟ̈ܐ ܩܕܡܝܐ - ܡܠܟ̈ܐ ܬܪܝܢܐ - ܐܫܥܝܐ - ܐܪܡܝܐ - ܚܙܩܝܐܝܠ܀

ܢܒܝܐ ܙܥܘܪܐ: ܗܘܫܥ - ܝܘܐܝܠ - ܥܡܘܣ - ܥܘܒܕܝܐ - ܝܘܢܢ - ܡܝܟܐ - ܢܚܘܡ - ܚܒܩܘܩ - ܨܦܢܝܐ - ܚܓܝ - ܙܟܪܝܐ - ܡܠܐܟܝ܀

ܟܬܒ̈ܬܐ: ܡܙܡܘܪ̈ܐ - ܡ̈ܬܠܐ - ܐܝܘܒ - ܬܫܒܚܬ ܬܫܒ̈ܚܬܐ - ܪܥܘܬ - ܐܘ̈ܠܝܬܐ ܕܐܪܡܝܐ - ܩܘܗܠܬ - ܐܣܬܝܪ - ܕܢܝܐܝܠ - ܥܙܪܝܐ - ܢܚܡܝܐ - ܒܪܝܡܝܢ ܩܕܡܝܐ - ܒܪܝܡܝܢ ܬܪܝܢܐ܀


ܐܣܪ̈ܐ ܒܪ̈ܝܐ

ܫܚܠܦ