ܣܦܪܙܒܢܐ

ܣܦܪܙܒܢܐ ܐܘ ܣܦܪܝܘܡܐ ܗܝ ܚܕ ܢܘܦܩܐ ܕܚܒܫ ܛܒ̈ܐ ܘܡܕ̈ܥܐ ܘܫܘܕܥ̈ܐ، ܘܥܝܕܐܝܬ ܗܕ ܦܪܣܬܐ ܡܬܛܒܥ ܥܠ ܚܕ ܛܪܦܐ ܕܒܨܝܪ ܒܛܝܡܐ. ܘܐܝܬ ܣܦܪ̈ܙܒܢܐ ܕܢܦܩܝܢ ܝܘܡܐܝܬ (ܡܬܩܪܝܢ ܦܪܝܫܐܝܬ ܐܝܟ ܣܦܪܝܘܡܐ) ܐܘ ܫܒܘܥܐܝܬ.