ܣܪܓܘܢ ܬܪܝܢܐ

ܣܪܓܘܢ ܬܪܝܢܐ ܗܘܐ ܡܠܟܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܐܬܘܪܝܬܐ ܚܕܬܐ ܡܢ ܫܢ̈ܝ 722 ܥܕܡܐ ܠ705 ܩܕܡ ܡܫܝܚܐ. ܗܘܐ ܒܪܗ ܕܬܓܠܬܦܠܣܪ ܬܠܝܬܝܐ ܘܬܚܠܘܦܐ ܕܐܚܘܗܝ ܫܠܡܢܥܣܪ ܚܡܝܫܝܐ܀

ܣܪܓܘܢ ܬܪܝܢܐ ܥܡ ܡܠܘܟܗ