ܥܕܬܐ ܡܪܘܢܝܬܐ

ܥܕܬܐ ܐܢܛܝܘܟܝܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܡܪܘܢܝܬܐ (ܥܪܒܐܝܬ الكنيسة الأنطاكية السريانية المارونية) ܗܝ ܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܡܕܢܚܝܬܐ ܐܬܩܪܬ ܥܠ ܫܡܗ ܕܡܪܝ ܡܪܘܢ ܕܚܝܐ ܗܘܐ ܒܕܪܐ ܪܒܝܥܝܐ ܘܡܝܬ ܐܝܟ ܕܣܒܪ ܡܘܕܥܢܐ ܣܓܝܐܐ ܒܫܢܬ 410 ܒܬܪ ܡܫܝܚܐ.

ܥܕܬܐ ܡܪܘܢܝܬܐ
ܡܪܝ ܡܪܘܢ܇ ܡܩܝܡܢܐ ܕܥܕܬܐ ܡܪܘܢܝܬܐ
ܡܪܝ ܡܪܘܢ܇ ܡܩܝܡܢܐ ܕܥܕܬܐ ܡܪܘܢܝܬܐ
ܦܘܠܓܐ
ܥܕܬܐ ܐܡܗܝܬܐ ܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ
ܫܢܬܐ ܕܫܬܐܣܬܐ 450
ܡܩܝܡܢܐ ܡܪܝ ܡܪܘܢ
ܪܝܫ ܥܕܬܐ
ܪܝܫܐ ܒܫܐܪܐ ܦܛܪܘܣ ܐܠܪܐܥܝ
ܟܘܢܝܐ ܕܪܝܫܐ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ ܘܕܟܠܗ̇ ܡܕܢܚܐ ܕܡܪ̈ܘܢܝܐ
ܟܘܪܣܝܐ ܒܟܪܟܝ ܒܠܒܢܢ
ܪ̈ܡܙܐ
ܐܢܢܦܘܪܐ ܐܢܛܝܘܟܝܬܐ
ܠܫܢܐ ܕܐܢܢܦܘܪܐ ܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ
ܣܘܪܓܕܐ ܓܪܝܓܘܪܝܐ
ܪܘܪܒܘܬܐ
ܡܢܝܢܐ ܕܡܗܝܡܢ̈ܐ 3500000
ܡܪ̈ܥܝܬܐ 26
www.bkerkelb.org

ܡܪܝ ܡܪܘܢ ܗܘܐ ܕܝܪܝܐ ܕܪܚܝܩ ܗܘܐ ܡܢ ܟܢܫܐ ܢܫܝܐ ܠܛܘܪܐ ܕܩܘܪܫ ܒܩܪܒܬ ܐܢܛܝܘܟܝܐ ܘܫܚܠܦ ܗܘܐ ܒܝܬ ܚܢܦܐ ܠܟܢܘܫܬܐ ܘܕܫܢ ܗܘܠ ܠܗ ܠܒܝܬ ܨܠܘܬܐ ܠܐܠܗܐ ܚܕܐ ܘܫܟܢ ܗܘܐ ܒܗܘ ܛܘܪܐ ܡܬܟܣܝܐ ܗܘܐ ܒܫܡܝܐ ܒܩܝܛܐ ܘܒܣܬܘܐ.

ܗܟܢܐ ܫܡܥ ܥܠܘܗܝ ܥܡܡ̈ܐ ܕܚܝܝܢ ܒܕܘܟܬܐ ܩܪܝܒܬܐ ܡܢܗ ܘܫܪܝ ܗܘܘܢ ܠܘܬܗ ܕܡܠܦ ܠܗܘܢ ܘܡܐܣܐ ܐܗܘܢ ܡܢ ܟܠ ܟܪܗܘܬܐ ܓܫܡܝܐ ܘܦܓܪܝܐ ܘܡܣܠܩ ܠܪܘܚܐ ܒܝܣܐ ܘܗܘܟܢ ܦܪܘܣ ܗܘܝܢ ܛܒܗ ܒܟܠܗ ܥܡܪܬܐ ܘܟܕ ܡܝܬ ܗܘ ܪܒ ܩܪܝܬܐ ܥܐ ܓܫܡܗ ܡܢ ܕܢܣܒ ܠܗ ܘܢܣܝܡ ܠܗ ܒܥܕܬܐ ܘܦܠܓ ܠܓܫܡܗ ܒܝܢܬܗܘܢ܀

ܡܪ̈ܘܢܝܐ ܒܒܪܝܬܐ

ܫܚܠܦ

ܡܗܝ̈ܡܢܐ ܕܥܕܬܐ ܡܪܘܢܝܬܐ ܡܬܩܪܝܢ ܡܪ̈ܘܢܝܐ ܐܘ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܡܪ̈ܘܢܝܐ ܩܬܘܠܝܩ̈ܝܐ. ܦܛܪܝܪܟܐ ܩܕܡܝܐ ܕܡܪ̈ܘܢܝܐ ܗܘܐ ܡܪܝ ܡܪܘܢ ܒܕܪܐ ܪܒܝܥܝܐ. ܩܕܡ ܩܪܒܐ ܡܫܠܡܢܐ ܥܠ ܥܡܐ ܡܫܝܚܝܐ ܒܡܕܢܚܐ ܡܨܥܝܐ. ܡܪ̈ܘܢܝܐ ܡܡܠܠܝܢ ܒܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ. ܗܫܐ ܐܝܬ ܗܠ ܫܒܥܡܐܐ ܪ̈ܒܘܢ ܡܪ̈ܘܢܝܝܢ ܐܠܐ ܒܠܚܘܕ ܡܐܬܐ ܪ̈ܒܘܢ ܣܘܪ̈ܝܝܝܢ ܡܪ̈ܘܢܝܝܢ ܦܝܫܝܢ ܒܐܬܪܐ ܕܠܒܢܢ. ܘܬܡܢ ܒܐܬܪܐ ܕܠܒܢܢ ܣܝܡܝܢ ܗܠ 25% ܡܢ ܡܢܝܢܐ ܕܐܬܪܐ܀

ܐܣܪ̈ܐ

ܫܚܠܦ


ܡܫܝܚܝܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ
ܥܕ̈ܬܐ ܕܡܥܪܒܐ: ܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܐܪܬܘܕܟܣܝܬܐ | ܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܩܬܘܠܝܩܝܬܐ | ܥܕܬܐ ܡܪܘܢܝܬܐ
ܥܕ̈ܬܐ ܕܡܕܢܚܐ: ܥܕܬܐ ܕܡܕܢܚܐ ܕܐܬܘܪ̈ܝܐ | ܥܕܬܐ ܥܬܝܩܬܐ ܕܡܕܢܚܐ | ܥܕܬܐ ܟܠܕܝܬܐ ܩܬܘܠܝܩܝܬܐ
ܥܕ̈ܬܐ ܕܗܢܕܘ: ܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܝܥܩܘܒܝܬܐ ܡܫܝܚܝܬܐ | ܥܕܬܐ ܡܠܢܟܪܝܬܐ ܐܪܬܘܕܟܣܝܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ | ܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܡܠܢܟܪܝܬܐ ܩܬܘܠܝܩܝܬܐ | ܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܡܠܒܪܝܬܐ ܩܬܘܠܝܩܝܬܐ | ܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܕܡܪܝ ܬܐܘܡܐ | ܥܕܬܐ ܡܠܒܪܝܬܐ ܪܘܫܡܝܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ