ܥܩܪܒܐ

ܥܩܪܒܐ (ܫܡܐ ܡܕܥܢܝܐ Scorpio) ܗܝ ܣܕܪܐ ܡܢ ܚܝܘ̈ܬܐ ܠܐ ܦܩܪ̈ܬܢܝܬܐ ܡܬܒܝܬ ܠܛܝܦܐ ܓܘܓܝ ܐܝܬ ܠܗ̇ ܬܡܢܐ ܪ̈ܓܠܝܢ܀

ܥܩܪܒ ܥܒܐ ܐܣܝܝܬܐ (Heterometrus laoticus)